Wat verandert er deze zomer? – Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2016

Wat verandert er deze zomer? – Wijzigingen arbeidsrecht per juli 2016

Bij veel bedrijven is het inmiddels komkommertijd. Een goed moment om de veranderingen op het gebied van arbeidswet- en regelgeving nog eens de revue te laten passeren. Na de grootschalige ingrepen in 2015 en in januari van dit jaar, is het aantal wijzigingen per 1 juli 2016 relatief klein. Toch zijn er enkele zaken die het melden waard zijn.

 

„► „„Ketenregeling Seizoensarbeid

De nieuwe ketenregeling die vorig jaar werd ingevoerd, bleek voor sommige bedrijven die seizoensgebonden werk verrichten, vrijwel onwerkbaar. In de landbouw, horeca en recreatie bijvoorbeeld duren de ‘werkseizoenen’ langer dan 6 maanden. De periode waarin er geen werk is, is dan korter dan zes maanden. De verplichting om tussen de opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten een onderbrekingsperiode van 6 maanden aan te houden, zorgde ervoor dat deze bedrijven goede krachten in een nieuw seizoen niet opnieuw in konden huren.

Minister Asscher heeft om deze reden een uitzondering gemaakt voor ‘werkzaamheden die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht’. In dergelijke gevallen mag de periode uit-dienst verkort worden naar 3 maanden.

► Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 werd ook de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Werkgevers moeten een regeling treffen die het voor werknemers mogelijk maakt om misstanden binnen het bedrijf aan te kaarten. Werknemers moeten veilig hun zorgen kunnen uiten en beschermd worden tegen nadelige behandeling door hun melding. Wanneer er binnen het bedrijf geen procedure voor het melden van misstanden is, dan kunnen werknemers terecht bij het Huis voor Klokkenluiders1. Deze instantie neemt de afhandeling van de klacht van de werkgever over.
De wet geldt voor alle bedrijven waar meer dan 50 personen werkzaam zijn.

► Minimumloon

Ook per 1 juli 2016 is het wettelijk minimumloon weer verhoogd. De bedragen zijn terug te vinden in de Staatscourant2 van 18 mei 2016. Door de verhoging van het minimumloon, zijn ook de hieraan gekoppelde uitkeringen per 1 juli 2016 gestegen.

► Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gedeeltelijk uitgesteld

De invoering van een onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies is uitgesteld. Het verbod op het inhouden of verrekenen van bedragen (bijvoorbeeld vergoedingen en kosten) tot onder het minimumloon, gaat niet in op 1 juli 2016 maar op 1 januari 2017. 

 

1 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-24815.html
2 | https://huisvoorklokkenluiders.nl/

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 30/07/2016 - 18:06